Инвестиционното проектиране се извършва в съответствие със скица (виза) за проектиране по чл. 140 от ЗУТ. Изработва се договор за проектиране в случаите, когато не е изработено задание. Инвеститорът определя и възлага фазите на проектиране и частите на проекта , в зависимост от вида на инвестиционния проект. При възлагане на частите на проекта и тяхното изготвяне, трябва се спазват изискванията за задължителен минимален обхват по чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ.
Проектирането на даден обект, до предаването му вклюва следните необходими стъпки:
Идеен проект по част Архитектура – начин на застрояване, улична и алейна мрежа, паркинги, озеленяване, разпределения на всички нива, характерни разрези, фасади.
Технически проект в обем и съдържание съгласно Наредба № 4/21.05.2001г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, разработен за избрания от Възложителя вариант и съдържащ следните части:
Част Архитектура :

- Работни проекти с детайли и спецификации;

- 3d визуализация и цветен албум
Част Конструктивна :

- Работни проекти с детайли и спецификации;

- Статически изчисления.
Част Електро :

- Работен проект – силнотокова вътрешна инсталация;

- Работен проект – слаботокови вътрешни инсталации за телефони, интернет,TV;

- Количествени сметки.
Част ВиК :

- Работен проект – вътрешни инсталации;

- Количествени сметки.
Част ОВК :

- Работен проект за отопление, вентилация;

- Топлотехническа обосновка;

- Технология на кухня за заведение за хранене

- Количествени сметки.
Геодезия:

- Вертикална планировка или трасировъчен карнет
Проект за безопасност и здраве (ПБЗ)
Проект Енергийна ефективност (в зависимост от категорията на обекта)
Пожарна безопасност (в зависимост от категорията на обекта)
Количествени сметки към всички специалностиПреди да се започне с проектирането, всеки възложител трябва да притежава следните документи:

1. Скица заедно с виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план (ПУП) /издава се от главния архитект на съответната община и срокът и на валидност е 6 месеца/. Срокът за издаване на виза за проектиране е 14 дни.
2. Предварителен договор за присъединяване към електрическата мрежа. /сключва се с местното електроразпределително дружество – заявяват се мощностите, необходими за обекта . Консултирайте се с Ел. инженер. За еднофамилни къщи, за проекта е необходимо да поискате не повече от 15 КW. /Срок и за издаване е 30 дни/
3. Предварителен договор за присъединяване към системата на “ВиК” /сключва се с местното ВиК дружество/. Не е нужно намеса на архитект. Срокът и за издаване е 30 дни.Към изготвянето на проектна документация се преминава след:
Подписването на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ПРОЕКТАНТ;
Превеждане по сметка на аванс по договора;
Актуална виза за проектиране или одобрен ПУП (в цифров вид) с фиксирани градоустройствени показатели;
Предоставяне на задание за проектиране.
Геодезическо заснемане (в цифров вид) – координатен регистър за парцела, цифров модел на терена с осови точки на съседни улици;
Инженерно-геоложки доклад; (не е задължителен)

Към изготвянето на документация по фаза Технически проект се преминава след одобряване от страна на Възложителя на проекта по част Архитектурна от предходната фаза и предоставяне на предварителните договори с „Електроразпределение”, ВиК, БТК и др.

Забележка: Технически проект с обем и съдържание съгласно Наредба № 4/21.05.2001г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за присъединяване на строежа към уличните мрежи – външно ел. захранване “Ел. инсталации – площадкови мрежи”, водоснабдяване и канализация “ВиК – площадкови мрежи”, е предмет на допълнително договаряне с анекс към настоящия договор в зависимост от Присъединителните договори, подписани с отделните дружества.

Забележка: Предоставяме си услугите си както за Цялостно проектиране на обект, така и проектиране само по част Конструктивна, част Архитектурна и част ПБЗ. За специалности: Геодезия, ВиК, ОиВ, Електро и др. ги предлагаме при изготвянето на цялостно проектиране на обект.

Инвестиционите проекти съдържат цялата необходима информация за извършване на строително-монтажните работи. Точното им изпълнение ще гарантира реялизирането на целта Ви като инвеститор. След изготвянето на инвестиционните проекти се:
издава разрешение за строеж
разработват проекти за финансиране и кредитиране на сградата
изпълняват строително-монтажните работи

Вие сте тук:Home Жилищни сгради